Bestuur

KAVA wordt beheerd door een bestuur samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een bijgevoegd secretaris, een penningmeester en uit drie tot acht leden. 

Alle bestuursleden worden gekozen voor een tijdperk van drie jaar en zijn herkiesbaar. Jaarlijks wordt het bestuur met een derde herkozen.

Samenstelling

Sinds de Algemene Vergadering van 27 februari 2023 is dit de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur:

Naam Functie
Apr. Lotte Veraart - voorzitter@kava.be Voorzitter
Apr. Dirk Olyslager Ondervoorzitter
Apr. Paul Meyten Secretaris
Apr. Hendrik Tobback Penningmeester
Apr. Leen Coppens Bestuurslid
Apr. Cindy De Roeve Bestuurslid
Apr. Stijn De Weerdt Bestuurslid
Apr. Benoit Scholten Bestuurslid
Apr. Dieter Stas Bestuurslid
Apr. Tim Tzirtziganis Bestuurslid
Apr. Riet Van den Broeck Bestuurslid
Apr. Pieter Vanfleteren Bestuurslid
Karel Buelens - directeur@kava.be Algemeen Directeur

Statuten

Gecoördineerde statuten

“KONINKLIJKE APOTHEKERSVERENIGING VAN ANTWERPEN”, afgekort “KAVA” vereniging zonder winstoogmerk te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 187 btw BE 0502.056.855 – RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

HISTORIEK

Oprichting: in 1835 onder de naam “Société libre des pharmaciens d’Anvers”, destijds wettelijk erkend als beroepsvereniging, op 20 augustus 1920, Belgisch Staatsblad (beroepsverenigingen) van 5 augustus 1920 onder nummer 452 Statutenwijzigingen :

 • besluit van de algemene vergadering van 26 juni 1990, bekrachtigd bij beslissing van de Raad van State van 30 april 1991, Belgisch Staatsblad (beroepsverenigingen) van 3 mei daarna onder nummer 56
 • akte van notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), op 27 maart 2023, tengevolge waarvan deze coördinatie werd opgesteld. 

TITEL I. - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De Vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk. Haar naam luidt "KONINKLIJKE APOTHEKERSVERENIGING VAN ANTWERPEN", afgekort "KAVA". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres waarop de zetel is gevestigd mag, door beslissing van de raad van bestuur, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3 - Voorwerp

De vereniging heeft tot belangeloos doel en tot voorwerp:
De ontwikkeling en versterking van de meerwaarde en de belangen van de officina apotheker, met name de apotheker werkzaam in een publieke officina en de zelfstandige apotheekuitbating in de gezondheidszorg ten behoeve van de patiënt en de samenleving.
Zij onderscheidt zich hierbij dankzij een proactieve en klantgerichte aanpak, met een focus op het ondersteunen van innovatie en performant ondernemerschap bij haar leden en op wetenschappelijk onderbouwde zorg. Om dit te realiseren is zij een moderne netwerkorganisatie die voortdurend innovatieve en vooruitstrevende doelen definieert. Zij reikt haar leden de nodige tools aan om de apotheker zijn maatschappelijke relevantie te versterken, zijn verantwoordelijkheid te kunnen laten opnemen en zijn rol als apotheker te laten evolueren.
Zij doet dit door een proactieve, nabije dienstverlening aan te bieden, met een rechtstreekse, wederkerige betrokkenheid.
onder exhaustief te zijn kan zij hiertoe:

 • Diensten en producten ontwikkelen en aanbieden die de apotheker in staat stellen zijn rol op te nemen, zoals onder meer het uitbouwen van een tariferingsdienst, organiseren van opleidingen, het uitgeven van publicaties/tijdschrift, het ontwikkelen van softwaretools en dergelijke meer;
 • De beroepsbelangen van haar leden op regionaal en federaal niveau opvolgen, verdedigen, ontwikkelen en uitdragen, conform de vigerende wetgeving;
 • Middelen ter beschikking stellen aan initiatieven van organisaties die eenzelfde voorwerp nastreven (zoals de vereniging zonder winstoogmerk “ATD” (ondernemingsnummer 0430.526.679), de vereniging zonder winstoogmerk “Farmaframe” (ondernemingsnummer 0437.925.997) en de vereniging zonder winstoogmerk "INFORMATIE CENTRUM APOTHEKERS", in het kort "ICA", (ondernemingsnummer 0456.995.803); alsook de dochterondernemingen van deze verenigingen) die helpen dit voorwerp te realiseren, zoals onder meer het toestaan van leningen.
 • Deelnemen aan nationale en internationale werkgroepen en initiatieven die ertoe bijdragen om de apotheker zijn rol te laten opnemen;
 • De geest van eendracht en collegialiteit onder haar leden bewaken en bewaren, de studie van de farmaceutische wetenschappen bevorderen, de misbruiken uit de farmaceutische praktijk aankaarten en alle mogelijke verbeteringen aanbrengen in de uitoefening van het beroep.

​Om haar voorwerp te bereiken zal de vereniging alle goederen, sommen en gelijkaardige waarden kunnen ontvangen, beheren, besturen en toekennen en kan de vereniging overeenkomsten aangaan met derden. De vereniging mag de medewerking, onder welke vorm ook, inroepen van experten en andere personen uit alle disciplines die haar kunnen helpen haar opdracht tot een goed einde te brengen. Ze kan ook steun verlenen aan, samenwerken met en betrokken zijn bij alle activiteiten, verenigingen, organisaties en instellingen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van rechtspersonen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven activiteiten en doelstellingen te bevorderen, in de meest ruime zin.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere verenigingen.

Artikel 4 - Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. - LEDEN

Artikel 5 - Leden

De vereniging bestaat uit werkelijke leden en toegetreden leden (samen genoemd de leden).
Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt. Het minimum aantal werkelijke leden is vastgesteld op twee.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkelijke leden.
De toegetreden leden mogen de vergaderingen bijwonen maar hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden uitsluitend door de statuten bepaald.
et bestuursorgaan houdt een register van de leden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 6 - Bijdrage

De werkelijke leden zijn verplicht een jaarlijks lidgeld te betalen, zoals dit jaarlijks door de raad van bestuur zal worden bepaald. Het maximumbedrag van de bijdragen van de werkelijke leden zal tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) bedragen. De bijdrage van de toegetreden leden wordt eveneens vastgesteld door de raad van bestuur. Het maximumbedrag van de bijdragen van de toegetreden leden zal tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) bedragen.
Het maximumbedrag van de bijdragen wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. 

Artikel 7 - Toetreding

Over de aanvaarding van nieuwe werkelijke leden wordt soeverein beslist door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het intern reglement.
Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk aan het bestuursorgaan te worden gericht, onder vermelding van naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum- en plaats en de kandidaat dient het diploma van apotheker te bezitten. Het bestuursorgaan beslist soeverein omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker.
Tegen zijn beslissing staat geen beroep open.
De personen die wensen de vereniging te helpen bij het verwezenlijken van haar voorwerp of die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging, kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuursorgaan, om toegelaten te worden als toegetreden leden. Verzoeken om toelating dienen uitsluitend schriftelijk aan het bestuursorgaan te worden gericht, onder vermelding van:

 • voor wat betreft natuurlijke personen: naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum en -plaats;
 • voor wat betreft rechtspersonen: naam, zetel, rechtsvorm.

Artikel 8 - Verplichtingen van de leden

De leden van de vereniging zijn verplicht
a. de statuten en het intern reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven op straffe van uitsluiting na een bemiddelingsprocedure zoals voorzien in het intern reglement;
b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden. 

Artikel 9 - Uittreding

Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van de leden gebeurt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vereniging of per e-mail op het e-mailadres van de vereniging.
Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt wordt geacht ontslag te nemen.
Het lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt, moet behoudens andersluidende beslissing uitgaande van het bestuursorgaan (uittreding) respectievelijk de algemene vergadering (uitsluiting), zijn verplichtingen blijven nakomen tot het einde van het lopende kwartaal.
Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of ingeval van een lid-rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement

Artikel 10 - Uitsluiting

De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid moet gehoord worden. De uitsluiting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen van de betrokken persoon.
De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad

Artikel 11 - Gevolg

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
Indien hieraangaande enige uitzondering zou worden voorzien, zullen hoe dan ook enkel de vervallen en lopende bijdragen gevraagd kunnen worden.
Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen noch het leggen van de zegels of een inventaris vorderen.

TITEL III. - BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 12 - Samenstelling Bestuursorgaan

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, dat minstens drie (3) en maximum dertien (13) bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn én waarbij:

 • minstens zestig procent (60%) van deze bestuurders zelfstandige officina-apotheker-eigenaar (hierna ook “A-Bestuurder” genoemd) dient te zijn en;
 • de kandidaat-bestuurder(s) op datum van de algemene vergadering tot benoeming de wettelijke pensioenleeftijd niet heeft/hebben bereikt.

​De bestuurders die geen zelfstandige officina-apotheker-eigenaar zijn, worden hierna ook “B-Bestuurder” genoemd.
Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd onder de werkelijke leden voor een voor een termijn van drie (3) jaar en te allen tijde door haar herroepbaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. 
Indien een bestuurder gedurende de looptijd van zijn/haar mandaat de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, mag deze zijn/haar mandaat blijven uitoefenen voor de resterende looptijd ervan.
Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn, die nooit méér dan één (1) jaar kan betreffen, zodat een bestuursmandaat in geen geval een maximale termijn van vier (4) jaar kan overschrijden. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. 

Artikel 13 - Werking Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kiest een voorzitter onder zijn leden, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de verenging of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het bestuursorgaan bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste drie (3) werkdagen voor de vergadering. Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
Het bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.
Het bestuursorgaan mag enkel beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Behoudens indien er maar twee bestuurders zijn is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Artikel 14 - Bevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, volgens het besluit dat dienaangaande wordt genomen door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de verenging, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 16 - Tegenstrijdig belang

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken, die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen.
Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen noch aan de stemming.
Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering deze goedkeurt kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Het voorgaande geldt onverminderd de wettelijke bepalingen die gelden voor grote verenigingen.

Artikel 17 - Vertegenwoordiging

De vereniging wordt ten aanzien van derden of in rechte slechts geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en de secretaris.
De vereniging wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Artikel 18 - Bezoldiging

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. 

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19 - Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkelijke leden.
Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevende functie. Zij treden enkel op als raadgever zonder aan de stemming deel te nemen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder. 

Artikel 20 - Bevoegdheid

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
a. de statutenwijziging;
b. de benoeming en de ambtsbeëindiging van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
c. de benoeming en de ambtsbeëindiging van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
d. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verengingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; e. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
f. de ontbinding van de vereniging;
g. de uitsluiting van een lid;
h. de omzetting van de vereniging in een internationale vereniging zonder winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
i. de inbreng om niet van een algemeenheid;
j. alle andere gevallen waarin de wet of onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 21 - Bijeenroeping - volmacht - schriftelijke besluiten

De algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten en telkens als het voorwerp of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet worden bijeengeroepen telkens wanneer tien procent (10%) van de werkelijke leden erom vraagt.
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand maart om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en de dag, uur en plaats van de vergadering. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de werkelijke leden. Aan de personen voor wie de vereniging niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Elk door ten minste één twintigste van de werklelijke leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.
De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle werkelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een werkelijk lid kan zich door een ander werkelijk lid laten vertegenwoordigen.
Elk lid kan maar met één dergelijke volmacht deelnemen aan de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de VZW ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de VZW de hoedanigheid en de identiteit van het deelnemende lid kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de werkelijke leden ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de werkelijke leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de VZW niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

Artikel 22 - Besluitvorming

Elk werkelijk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde werkelijke leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zullen de in de wet voorgeschreven procedure en de door de wet en/of de statuten opgelegde aanwezigheidsvereisten en meerderheidsvereisten worden nageleefd.
De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen

Artikel 23 - Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder

TITEL V. - INZAGERECHT LEDEN

Artikel 24 - Register van leden

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zijn een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Het register kan niet worden verplaatst.

TITEL VI. - BOEKJAAR - JAARREKENING - CONTROLE

Artikel 25 - Boekjaar - jaarrekening - begroting

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december.
Het bestuursorgaan bereidt de jaarrekening en de begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend, de commissaris.
Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat, indien de wet dit vereist, de jaarrekening en de overige in de wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op bij de Nationale Bank van België

Artikel 26 - Controle

Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

TITEL VII. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 27 - Ontbinding

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 28 - Vereffening

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig voorwerp nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. 

TITEL VII. - WOONSTKEUZE - ALLERLEI

Artikel 29 -  Woonstkeuze

Elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vereniging aan het bestuursorgaan en aan de leden geschieden op het laatste aan de verenging bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vereniging per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vereniging geldig geschieden op de zetel van de vereniging.

Artikel 30 - Verwijzing - Intern reglement

1. Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
2. Het bestuursorgaan van de vereniging kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

Artikel 31 - Arbitrage

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vereniging en de uitvoering van deze statuten, tussen de vereniging, haar leden, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt de verbintenis aangegaan om samen met de tegenpartij de middelen te zoeken om hetzij bij verzoening, hetzij bij arbitrage ieder geschil over de werkvoorwaarden dat de vereniging aangaat te beslechten. 
Zo nodig wordt een scheidsrechtersraad samengesteld. Elk der partijen duidt een scheidsrechter aan en deze twee benoemen een derde scheidsrechter. In elk geval heeft de voorzitter recht aanwezig te zijn op de zittingen van de scheidsrechtersraad, doch is er niet stemgerechtigd tenzij hij werd verkozen als derde scheidsrechter door beide partijen. De voorzitter licht de raad in over de aard van het conflict en over de getroffen beslissingen.

Antwerpen, 12 april 2023
Geassocieerd notaris Marc SLEDSENS

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Geowacht